Stedelijk programma: lessen leren!

Het stedelijk programma is opgezet om de verbinding te maken tussen de verschillende initiatieven en zo veel mogelijk te leren van alles wat in de initiatieven gebeurt. Daarvoor zet het programma een aantal middelen in: 

Bijeenkomsten en scholing in de leernetwerken van de thema's

Het stedelijk programma organiseert op elk thema bijeenkomsten. De vier experts, ieder verbonden aan één van de thema's, organiseren deze leernetwerken met ondersteuning van MEE. Het zijn inspirerende bijeenkomsten, waar de mensen die betrokken zijn bij de initiatieven kennis uitwisselen en waar heel veel ruimte is voor vragen en dilemma's. De twee onderzoekers die de effectanalyse uitvoeren sluiten ook regelmatig aan om samen met de initiatieven te werken aan het ophalen van de lessen en het vergroten van het effect van de initiatieven. Inhoudelijke verslagen, vaak gevat in tekeningen en foto's, vind je op de themapagina's. 
Daarnaast kan er in leernetwerken scholing georganiseerd worden. Dat is helemaal afhankelijk van de behoefte van de mensen die aan de initiatieven werken. Het leernetwerk Welzijn op Recept heeft bijvoorbeeld een workshop georganiseerd over motiverende gespreksvoering. 

Voorbeeld uit het verslag van netwerkdag Community Care

Expertmeetings

De experts komen regelmatig bij elkaar om de lessen uit de leernetwerken en de initiatieven met elkaar te delen, dwarsverbandjes te leggen en elkaar verder te helpen in de coaching van de initiatieven. Ook de twee onderzoekers van de effectanalyse zijn hierbij. Zij gebruiken de expertmeetings om hun voorlopige resultaten te checken en een slag verder te helpen. 

Effectanalyse

Een belangrijk onderdeel van het programma is de effectanalyse die Jochum Deuten en René van Hooren uitvoeren. Dit programma-onderdeel heeft drie doelen:

  1. leren ‘wat werkt’ in het verbinden van formele en informele zorg in de Amsterdamse context
  2. inhoudelijke inspiratie geven aan alle betrokkenen gedurende het programma;
  3. evaluatieve informatie geven over de inhoudelijke resultaten van het programma.

Daarvoor zetten Jochum en René verschillende instrumenten in:

De Effectenarena
De Effectenarena is een beproefd instrument in het benoemen van de werkzame principes van initiatieven. Dit levert de basisinformatie om inhoudelijk verder ‘op te werken’ in het rendementsonderzoek. Door de actieve inzet van de betrokkenen wordt tegelijkertijd een waardevol en inspirerend leer- en uitwisselingsmoment gecreëerd, zo blijkt telkens weer. Door het Effectenarena-format op maat te maken, kunnen enkele verbindende hypothesen in het programma getoetst worden (bijvoorbeeld: draagt dit initiatief bij aan een gelijkwaardige relatie van bewoners en professionals, en zo ja, hoe dan?). 

 
René en Jochum aan de slag met de effectenarena in het leernetwerk Thuisbezoeken

Het themabeeld
Het werkresultaat van sessies met de Effectenarena wordt, aangevuld met literatuuronderzoek over het thema, uitgewerkt in een kort en bondig 'themabeeld'. Dat geeft betrokkenen een goed en snel zicht op hun eigen initiatief. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn voor communicatie of het schrijven van een plan van aanpak. En op programmaniveau zijn initiatieven hierdoor goed vergelijkbaar.

Casestudie Effectencalculator
In sommige gevallen spreekt een individuele situatie boekdelen. Door een aantal casussen rond individuele bewoners uit te werken kan een aansprekend verhaal neergezet worden en kan duidelijk worden wat de werkzame principes in de praktijk betekenen. De Effectencalculator is een geschikt instrument hiervoor. Daarmee ontstaat ook zicht op de financiële consequenties: is het goedkoper, is het duurder? Per thema worden twee bewonerscasussen uitgewerkt.

Leren en evalueren
Wanneer is een initiatief een succes? Een simpele vraag, maar vaak met een lastig antwoord. Bijvoorbeeld omdat het succes afhangt van het perspectief van de vragensteller: bewoner, uitvoerende, opdrachtgever? Of omdat bepaalde effecten niet zo makkelijker meetbaar zijn. Het meest waardevol is het om de succesdefinitie met betrokkenen zelf te bepalen en te onderzoeken. Per leernetwerk organiseren we daarom een evaluatiesessie om de vraag of de initiatieven per thema succesvol waren. Het themabeeld geeft daar al een eerste aanzet toe. Door middel van de evaluatiesessies kan ter afsluiting van het project een uitspraak gedaan worden over de uiteindelijke resultaten, in relatie tot de verwachtingen.

Rapportage
Om zoveel mogelijk impact te hebben, worden de rapportages zo compact mogelijk gehouden en in een aansprekende vorm verpakt (bijv. schema’s / infographics).

Stedelijke Meet-up

Aan het eind van het programma, op 28 november 2016, worden de resultaten van alle inzet in de initiatieven gepresenteerd op een stedelijke bijeenkomst. Natuurlijk komen de resultaten ook op papier, maar het papier laat de energie niet voelen die is ontstaan in de initiatieven. Het beloofd een dag te worden met een kleurrijk gezelschap, waar Amsterdammers die hard in de initiatieven hebben gewerkt aan, bijvoorbeeld, meer sociale cohesie in de wijk, samen komen met bestuurders van de stad en managers van maatschappelijke dienstverlening. En met andere initiatieven in Amsterdam om de informele zorg beter aan de formele zorg te verbinden. Hou de website in de gaten voor meer informatie en schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Programmaleiding

Willem Hagen, manager bij MEE, heeft de verantwoordelijkheid over het stedelijk programma. Marieke van Noort, programmaleider, en Liza Daane, stafmedewerker bij MEE, zorgen dat het programma blijft draaien. Ze blussen brandjes, organiseren ontmoetingen binnen en buiten het programma, knopen lessen aan elkaar, zorgen voor de communicatie en nog veel meer. Willem en Marieke hebben structureel overleg met de gemeente Amsterdam om de voortgang van het programma te bespreken en knelpunten op te lossen.
Marieke daarover: "Ik heb nog nooit een project gezien waarbij het plan van aanpak precies gevolgd wordt. In dat plan zet je een idee uit, je doelen en verwachtingen en bepaal je de eerste stappen. De waarde van een goed project is niet het stappenplan, maar het proces waar je vrijheid hebt om bij te stellen en van richting te veranderen. De grote meerwaarde van dit programma is dat we zo veel doen om lessen te leren in dat proces!"
Bij 'mensen en organisaties' vind je meer informatie over de programmaleiding.

Nieuwsbrief