Plan van Aanpak

De opdracht voor Wij zijn de Buurt is door de gemeente Amsterdam verstrekt aan MEE Amstel en Zaan. Het Plan van Aanpak is in opdracht van MEE uitgewerkt door Marieke van Noort en in juli 2015 geaccordeerd door de betrokken organisaties voor Maatschappelijke Dienstverlening (Madi's), MEE en de gemeente Amsterdam.

Download het volledige Plan van Aanpak (pdf)


Samenvatting Plan van Aanpak

Wij zijn de Buurt heeft als doel om informele en formele zorg te verbinden, zodat deze beter op elkaar aansluiten vanuit het perspectief van de Amsterdammer met een ondersteuningsbehoefte.

Opgaven

De vier opgaven waar we in dit programma voor staan, zijn:

  • Werken aan de gewenste paradigmashift in de praktijk (van medisch naar sociaal model)
  • Een volwaardige plek van informele zorg in de keten van zorgverlening
  • Versterken en benutten van burgerkracht
  • Zorgen voor een effectieve manier van organiseren

In het programma worden vier thema's uitgewerkt en uitgeprobeerd die bij deze opgaven aansluiten: sociale rollen, thuisbezoeken, community care en welzijn op recept. In elk van de 22 Amsterdamse wijken wordt vervolgens een initiatief gestart waarin die kansrijke ideeën in de praktijk worden gebracht.

Initiatieven

Doordat formele en informele organisaties samenwerken in initiatieven in de wijk, moet de verbinding tussen informele en formele zorg ontstaan. Uiteindelijk moet dat ertoe leiden dat informele en formele organisaties gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de (nieuwe) vraagstukken in de stad. 

Initiatieven sociale rollen beogen vooral een bijdrage te leveren aan  de gewenste paradigmashift in de praktijk. In een veranderteam wordt in de praktijk, op het niveau van mensen met een ondersteuningsvraag, aan de slag gegaan met hoe maatschappelijke waarde van mensen tot stand komt, en hoe het versterken van sociale rollen van Amsterdammers duurzaam kan bijdragen aan eigen regie, participatie, wederkerigheid en zelfredzaamheid.

Initiatieven thuisbezoeken gaan aan de slag met dat wat in veel wijken al gedaan wordt: vrijwilligers leggen preventieve huisbezoeken af. In deze initiatieven zijn twee veranderopgaven:

  1. kunnen de initiatieven uitgebreid worden naar andere doelgroepen?
  2. Kunnen de initiatieven die er al zijn, langs de meetlat van de opgaven verbeteren, zodat ze beter aansluiten bij het karakter van informele zorg? Ook in deze initiatieven wordt samengewerkt met verschillende partners in de wijk.

Initiatieven community care gaan aan de slag met het stimuleren en ondersteunen van burgerinitiatieven. Community Care gaat vooral over het laten ontstaan van sociale samenhang in wijken waar het gaat om informele zorg. Vanuit de visie dat burgerinitiatieven vooral zelf de regie hebben over wat ze doen, zijn deze initiatieven moeilijker te plannen. Het idee is dat er een pionier op pad gaat die heel concreet burgerinitiatieven in het sociaal domein helpt opstarten, faciliteert waar nodig en zo snel mogelijk weer loslaat.

Initiatieven welzijn op recept gaan aan de slag met het verbinden van huisartsenzorg en informele zorg waar patiënten met psychosociale problemen bij de huisarts komen. Volgens een gestructureerd model, uitgedacht in Nieuwegein maar intussen ook beproefd in wijken in Amsterdam, worden welzijnsarrangementen uitgedacht en door de huisarts aangereikt aan patiënten.

Organiseren, leren en borgen

Bij de uitvoering van de initiatieven moet het maximale uit het lerend vermogen worden gehaald en moet er sprake zijn van duurzaamheid via organiseren, effectanalyse en kwaliteitsborging.

Het stedelijk programma ‘organiseren, leren en borgen’ wordt geleid door een programmaleider en een initiatievenondersteuner van MEE, waardoor er een directe verbinding is tussen de initiatieven en ‘organiseren, leren en borgen’.

De initiatieven worden met elkaar verbonden in de 4 leernetwerken van de 4 thema's. Dit om het leren in de initiatieven te versnellen, efficiency te bereiken waar het gaat om scholing en training en geleerde lessen ‘op te werken’ naar het niveau van werkwijze en beleid.

Betrokken organisaties

Ieder initiatief heeft 3 kartrekkers, die samen een leernetwerk vormen:

  • De trekker van de Madi, vanuit de formele zorg en verantwoordelijk voor het budget.
  • De trekker van een organisatie voor informele zorg uit de wijk.
  • De inhoudelijk expert, die ook betrokken is bij de andere initiatieven die met hetzelfde thema aan de gang zijn

Het hele programma wordt gemonitord door de stuurgroep. Daarin zitten twee Madi’s, twee informele zorgorganisaties, cliëntenbelangen, de gemeente en MEE (als verantwoordelijke van het stedelijke programma).

Zo ontstaat er in de aansturing van het programma evenwicht tussen formeel en informeel.

Effectanalyse

Tijdens het programma loopt een effectanalyse mee. Hierin worden verschillende methoden gebruikt om enerzijds in de praktijk te leren ‘wat werkt’ en inhoudelijke inspiratie te geven aan alle betrokkenen, anderzijds evaluatieve informatie op te halen over de inhoudelijke resultaten van het programma.

De effectanalyse heeft betrekking op alle andere onderdelen van het programma, van de initiatieven tot en met de stuurgroep.

Nieuwsbrief