Thuisbezoeken (Bijlmer Oost)

In Bijlmer Oost komt met name in de hoogbouw ernstige eenzaamheid veel voor. Omdat de collectieve ruimtes in het hart van de flats gelegen zijn, worden zij ingezet voor activiteiten tegen vereenzaming en sociaal isolement. Om ontmoetingen in de collectieve ruimtes tussen bewoners te stimuleren is samen met MaDi Zuidoost gestart met “Your Neighbour Is Your Ticket’; buurtbewoners kunnen gratis aan activiteiten in de collectieve ruimtes deelnemen als zij hun buurman/buurvrouw meenemen.

Startpunt

In Bijlmer Oost komt met name in de hoogbouw ernstige eenzaamheid veel voor. Het gaat hierbij vooral om ouderen die niet kunnen terugvallen op familie of een sociaal netwerk. Ouderen die niet naar de kerk of het buurthuis gaan worden weinig door de informele zorg bereikt.

Huisbezoeken in het kader van preventie of in het geven van praktische ondersteuning, hulp en/of verzorging worden al uitgevoerd door MaDi Zuidoost, Kansrijk, thuiszorgorganisaties, wijkverpleegkundigen, de woningcorporatie en vrijwilligers van Markant. Maar signalen van vereenzaming worden niet altijd herkend, of worden niet verder opgepakt. Bovendien is het vaak lastig om bij ouderen binnen te komen.

Mensen en organisaties

Collectieve ruimtes zijn accommodaties die sinds de jaren zeventig worden beheerd door bewoners die op eigen initiatief activiteiten organiseren. Dat gebeurt ook in Gravestein en Kikkenstein, de twee plekken waar dit initiatief start. Deze laagdrempelige voorzieningen spelen een belangrijke sociale en activerende rol in het project. De coördinatoren Henk van de Belt (Kikkenstein) en Rick Wielkens (Gravestein) zijn daarom bij het initiatief betrokken als informele partner.

Studenten (van de minor human rights en civil society) van BOOT, een onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam, speelden een actieve rol in onderzoek naar de problematiek die leidt tot vereenzaming c.q. sociaal isolement. De studenten zijn in het project ingezet voor probleemoriëntatie, literatuuronderzoek en behoeftenonderzoek. Audrey Netel van BOOT zit in de projectgroep, net als de vertegenwoordigers van MaDi Zuidoost. 

Voor een adequate aanpak bij signaleringen van (dreigende) vereenzaming  heeft er afstemming plaats gevonden met organisaties die thuisbezoeken afleggen in Zuidoost, zoals Kansrijk Zuidoost, Humanitas, wijkverpleegkundigen, thuiszorg, buurtambassadeurs en MaDi Zuidoost. 

Om de samenwerking en afstemming tussen formele en informele partijen te stimuleren, vinden in de collectieve ruimtes lunchbijeenkomsten plaats, waarbij formele zorgprofessionals en vrijwilligers van de collectieve ruimtes de problematiek van vereenzaming in de Bijlmer hoogbouw bespreken. Daarbij zijn de initiatiefnemers vanuit de collectieve ruimtes, zorgprofessionals, professionals uit de maatschappelijke dienstverlening, welzijn en ambtenaren van de gemeente aanwezig. Deze bijeenkomsten vinden regulier eens per kwartaal plaats.

Contactpersoon

MaDi
Karin Moor, MaDi Zuidoost 
Contact: k.moor@madizo.nl

Collectieve ruimte Kikkenstein en Gravestein
Henk van de Belt
Contact: redactie@zowijzer.nl

Inhoud initiatief

De huisbezoeken zijn in eerste instantie ingezet om verandering te brengen in de ernstige eenzaamheid, vooral bij ouderen in de hoogbouw van Bijlmer Oost. Door het stimuleren van informele contacten vanuit de collectieve ruimtes, in combinatie met het zoeken naar verbindingen met de al lopende huisbezoeken, komt er meer samenhang in de voorzieningen om eenzaamheid tegen te gaan. Het programma is zich gaandeweg, naast verwijzingsmogelijkheden van formele partijen naar de collectieve ruimte, steeds meer gaan richten op het stimuleren van bewoners om de eenzaamheidsproblematiek zelf aan te pakken volgens de ‘Your Neighbour Is Your Ticket’-formule.

Your Neighbour Is Your Ticket

Omdat de collectieve ruimtes direct in de woonomgeving gelegen zijn, spelen zij een grotere rol in de sociale cohesie en worden ingezet voor activiteiten tegen vereenzaming en sociaal isolement. Om ontmoetingen tussen bewoners extra te stimuleren, is “Your neighbour is your ticket” bedacht. Het project bestaat uit activiteiten waar buurtbewoners gratis aan kunnen deelnemen als zij hun buurman/buurvrouw meenemen. Omdat samen eten verbroedert, is gekozen voor ontbijt, lunch en diner. Speciaal voor dit project is de website www.ZOwijzer.nl ontwikkeld, waar meer informatie over ‘Your Neighbour Is Your ticket’ te vinden is.

Ervaringen

De start van de activiteiten heeft plaatsgevonden in de vierde week van juli en wordt breed gedragen door actieve buurtbewoners en thuisbezoekende partijen. Door de verschillende partijen met elkaar te verbinden, hebben vrijwilligers, actieve bewoners en professionals in goede samenwerking vormgegeven aan een actieve benadering van mensen met een laagdrempelig aanbod in de directe woon- en leefomgeving van de bewoner. Hierbij hebben formele partijen de kracht en kennis van de collectieve ruimtes en hun vrijwilligers ontdekt. Vice versa leerden de vrijwilligers van de collectieve ruimtes de formele partijen kennen. Hierdoor kunnen de vrijwilligers als informele partij ook een verwijzingspartner zijn.

Om de samenwerking en afstemming met thuisbezoekende partijen te stimuleren hebben in de collectieve ruimtes lunchbijeenkomsten plaatsgevonden, waarbij zorg en vrijwilligers van de collectieve ruimtes de problematiek van vereenzaming in de Bijlmer hoogbouw bespraken. Daarbij waren naast de initiatiefnemers vanuit de collectieve ruimtes ook de zorg, maatschappelijke dienstverlening, welzijn en ambtenaren van de gemeente aanwezig. Inmiddels hebben  twee bijeenkomsten plaats gevonden, waarin de meerwaarden van samenwerking door een ieder breed gedragen werd. Deze bijeenkomsten waren zo succesvol dat afgesproken is deze regulier eens per kwartaal te laten plaatsvinden.

Verwachtingen

‘Your Neighbour Is Your Ticket’ wordt gedragen door twee vrijwilligersteams, een in Gravestein en een in Kikkenstein. ‘Your Neighbour Is Your Ticket’ is tot nu toe twee keer uitgevoerd. Met de eerste bijeenkomst in Gravestein zijn dertien buurtbewoners bereikt, de tweede bijeenkomst in Kikkenstein zal ongeveer een vergelijkbaar aantal bewoners bereiken. ‘Your Neighbour Is Your Ticket’ vindt tweewekelijks plaats in Kikkenstein en Gravestein. Wij verwachten dat einde 2016 tussen de 150- 200 bewoners deel hebben genomen.
Daarnaast vindt samenwerking plaats met ‘On&Backstage’, een theatergezelschap. ‘On&Backstage’ heeft in oktober een aantal voorstellingen in het Bijlmer Park Theater, waar buren samen met buren gratis naar de voorstelling kunnen.

In het kader van de continuïteit van ‘Your Neighbour Is Your Ticket’ is voor het werven van vrijwilligers contact gelegd met VENZO (verbindingsplatform voor vrijwilligerswerk in Amsterdam) en helpt POZO (participatie en opbouwwerk in Amsterdam Zuidoost) bij het vinden van financiële middelen voor het voortzetten van het project.

Stadsdeel: Zuidoost
Thema: Thuisbezoeken

Delen:

Overzichtspagina Initiatieven

Nieuwsbrief