Samen optrekken (Sociale Rollen in Oud-Zuid)

In het initiatief 'samen optrekken' wordt gewerkt aan een buurt waar iedere inwoner een leven kan vormgeven midden in de samenleving en gewaardeerde rollen kan vervullen. In dit initiatief werken het Odensehuis en Puur Zuid samen met mensen met dementie en hun omgeving.

Mensen en organisaties

Het initiatief wordt vooral vormgegeven door het Odensehuis, een inloop-, informatie en ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en hun familie en vrienden. Vanuit de formele maatschappelijke dienstverlening is daarnaast Puur Zuid bij het initiatief betrokken.  

In Samen optrekken staat een aantal mensen met dementie centraal, dat vanuit het Odensehuis informele ondersteuning krijgt. Deze mensen en hun omgeving zijn de spil waar dit initiatief om draait.

Contactpersoon

Sara Bruinsma, Puur Zuid, sbruinsma@puurzuid.nl, 06-12588045

Startpunt

Het startpunt is de zorg om de steeds verder afbrokkelende netwerken rondom mensen met dementie. Het Odensehuis biedt zulke mensen een plek om anderen te ontmoeten, vanuit de overtuiging dat relaties en contact met anderen belangrijk zijn. Het Odensehuis ziet veel mogelijkheden bij de bezoekers, maar mist concrete handvatten om hiermee aan de slag te gaan. Het is een van de zaken waar men dit project voor wil gebruiken.

De achterliggende motivatie is de ervaring met mensen die in een tehuis worden geplaatst. Die verdijwnnen vaak plotseling, zonder overleg of betrokkenheid van het Odensehsui uit beeld. Het vermoeden is dat ook andere mensen uit het netwerk van de betreffende persoon hier niet bij worden betrokken. Het contact houdt dan ineens op, terwijl je ook als iemand ergens anders woont, nog iets voor die persoon kunt betekenen. Men wil graag onderzoeken hoe dat op een andere manier zou kunnen.

Inhoud initiatief

Er wordt gewerkt vanuit het individu en zijn netwerk. Het netwerk is de bedding voor het contact met de samenleving. Mensen vormen de brug naar buiten. Als het doel is dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen en meedoen in hun buurt en hun stad, dan is het levendig en actief houden van het netwerk essentieel.

Bij iemand met dementie zie je vaak dat de contacten versneld afnemen. Daar op tijd oog voor krijgen en het netwerk ondersteunen en faciliteren, is nodig om datgene wat er is in stand te houden. En om het netwerk te betrekken in het leven van die persoon en ze mee te nemen in het proces van een (mogelijke) verhuizing.

Als je met een individu en zijn netwerk aan de slag gaat, komt natuurlijk ook de buurt in beeld. Niet iedereen is gewend om gericht te zijn op de eigen buurt of wijk. Om dat samen met hen te onderzoeken en dingen op te bouwen op een moment dat dat nog lukt, is enorm veel waard op de momenten dat men even wat hulp nodig heeft.

Ervaringen

In dit initiatief is snel begonnen met de ontmoeting tussen de expert, Puur Zuid en de Amsterdammers die in het Odensehuis komen. Gezamenlijk schoven zij aan voor een kennismaking bij een informele lunch.

Vervolgens is er met inwoners, familieleden en professionals een informatiebijeenkomst georganiseerd. De mensen met dementie hadden een familielid bij zich. Verschillende mensen hebben vervolgens nagedacht of zij mee willen doen aan dit initiatief en zo ja, wie ze dan uit hun eigen omgeving bij hun persoonlijk plan willen betrekken.

De theorie rond sociale rolversterking helpt hen, maar ook vrijwilligers en professionals, om in- en uitsluiting te begrijpen. Samen met het Odensehuis en Puur Zuid is er een plan gemaakt, waarin veel momenten ingebouwd zijn dat mensen vanuit verschillende perspectieven kunnen gaan leren.

Ze zijn vervolgens met één deelnemer gestart en al snel blijkt het heel goed mogelijk mensen bereid te vinden om mee te denken. In die zin is er zeker meer energie in de samenleving dan we vaak veronderstellen. Ze merken wel dat het heel belangrijk is om bij de groep mensen om iemand heen ook echt aandacht te geven aan de zorgen die mensen zich maken over de toekomst, dus hopes and fears. Daar zit hun belangrijkste motivatie mee te doen. En de richting van een planning is meer het bestendigen van het goede zolang mogelijk, dan het op weg gaan naar allerlei nieuws in de toekomst.

We willen uiteindelijk vijf deelnemers en hun netwerk bereiken.

Verwachtingen

In Zuid zijn inwoners met dementie zelf het startpunt van een inclusieve wijk, doordat zij vorm geven aan een eigen leven op basis van hun eigen interesses en talenten. Op dit moment werken zij samen met andere wijkbewoners, vrienden en familie om hieraan gestalte te geven. Hoe dit vorm zal krijgen? Misschien zetten zij binnenkort zelf wel een buurtinitiatief op. Of vervullen zij gewaardeerde rollen in de gewone clubs & verenigingen in Zuid.

Nadat mensen hebben aangegeven mee te willen doen, wordt er een plan gemaakt voor het versterken van de sociale rollen van de mensen met dementie. Dat plan is eigendom van de mensen zelf, maar de lessen die eruit worden gehaald, worden vertaald naar alle betrokken organisaties. Hoe helpt deze aanpak om je dienstverlening te organiseren?

Stadsdeel: Zuid
Thema: Sociale Rollen

Delen:

Overzichtspagina Initiatieven

Nieuwsbrief