Initiatieven

Samen optrekken (Sociale Rollen in Oud-Zuid)

In het initiatief 'samen optrekken' wordt gewerkt aan een buurt waar iedere inwoner een leven kan vormgeven midden in de samenleving en gewaardeerde rollen kan vervullen. In dit initiatief werken het Odensehuis en Puur Zuid samen met mensen met dementie en hun omgeving. lees meer

Village de Pijp (Community Care in De Pijp-Rivierenbuurt)

Een typisch voorbeeld voor de start van een community care-experiment is het bewonersinitiatief ‘Village De Pijp’. De initiatiefnemers – Pauline en Marjolijn - zijn klein begonnen en dragen bij aan het dorpsgevoel in de Pijp door burencontacten te versterken en de oude waarde van ‘zorg voor elkaar’ een boost te geven. Daarbij maken ze geen onderscheid tussen krachtige en kwetsbare bewoners. Iedereen heeft zijn talent, kan op eigen wijze bijdragen. Met andere woorden: het gaat bij community care niet om een doelgroep maar om bewoners van een straat/buurt. lees meer

Thuisadministratie (Thuisbezoeken in Buitenveldert)

In dit initiatief draait om een heel concrete aanleiding: bij de grote populatie aan ouderen in de wijk Buitenveldert is er veel vraag naar hulp bij de administratie thuis. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en de administratie wordt, zeker als je zorg nodig hebt, steeds ingewikkelder. De Algemene Hulpdienst is in samenwerking met Puur Zuid van start gegaan met de dienst lichte thuisadministratie. lees meer

Sociale Rollen (Bijlmer Centrum)

In Bijlmer Centrum zijn behoorlijk wat buurtinitiatieven ontstaan,vormgegeven door enthousiaste inwoners. Het bewonersplatform Venserpolder heeft bijvoorbeeld al veel ingezet op het versterken van de verbindingen tussen inwoners en het betrekken van zoveel mogelijk mensen bij bewonersinitiatieven. Met het initiatief sociale rollen wordt gekeken hoe deze initiatieven nog meer vanuit de talenten & interesses zelf kunnen worden vormgegeven. lees meer

SamenRedzaam (Community Care, Gaasperdam)

In Gaasperdam zijn al verschillende goede burgerinitiatieven op het gebied van informele zorg op gang gebracht. Een voorbeeld is de dorpsraad Driemond, die de mobiliteit in het dorp wil bevorderen, of ‘eindgebruiker aan het roer’ waar op basis van wederkerigheid meer en betere hulp aan senioren en mensen met een beperking gestimuleerd wordt. In dit initiatief worden deze en andere goede initiatieven verduurzaamd door het oprichten van een buurtcoöperatie. lees meer

Thuisbezoeken (Bijlmer Oost)

In Bijlmer Oost komt met name in de hoogbouw ernstige eenzaamheid veel voor. Omdat de collectieve ruimtes in het hart van de flats gelegen zijn, worden zij ingezet voor activiteiten tegen vereenzaming en sociaal isolement. Om ontmoetingen in de collectieve ruimtes tussen bewoners te stimuleren is samen met MaDi Zuidoost gestart met “Your Neighbour Is Your Ticket’; buurtbewoners kunnen gratis aan activiteiten in de collectieve ruimtes deelnemen als zij hun buurman/buurvrouw meenemen. lees meer

Welzijn op Recept (Oud-Noord)

Net als in andere Welzijn op Recept initiatieven gaat dit initiatief om het bevorderen van de verwijzing van huisartsen naar welzijn en informele zorg, in plaats van naar medische zorg bij mensen die met psychische klachten bij de huisarts komen. In Oud-Noord was er al ervaring met Welzijn op Recept vanuit Combiwel. In dit initiatief heeft Doras het voortouw genomen om Welzijn op Recept verder te verbinden met formele zorg en informele zorg. lees meer

Buurtpunt (Community Care in Oud Oost)

Er bestaat in Oud Oost een aantal bewonersinitiatieven dat al jarenlang goed, maar traditioneel werk verricht. Dynamo faciliteert hen en werkt met hen samen. In het gebied is ook een aantal nieuwe bewonersinitiatieven zich aan het ontwikkelen. Dynamo juicht deze ontwikkeling toe en wil graag gebruik maken van dit project om initiatieven die zich richten op informele hulp en ondersteuning te stimuleren. lees meer

Nazorg schuldhulp (Thuisbezoeken in Noord-Oost)

Doras heeft veel ervaring met de inzet van professionals en vrijwilligers bij thuisbezoeken, bijvoorbeeld vrijwilligers die senioren thuis bezoeken. In het kader van armoedeproblematiek, waarmee het stadsdeel veel te maken heeft, verbreedt Doras in dit initiatief het aanbod van vrijwillige thuisbezoeken naar mensen die in een schuldsaneringsregeling zitten. Dit gebeurt met nieuwe vrijwilligers die weten hoe het is om met schulden te maken te hebben. lees meer

Thuisbezoeken (Watergraafsmeer)

In dit initiatief wil Dynamo, met ondersteuning van Amsteldorp Actief, het nabuurschap en de verbinding tussen bewoners in de Van der Kumbuurt versterken. lees meer

Welzijn op Recept (IJburg)

Op IJburg (ruim 21.000 inwoners) werkt Dynamo vanuit Gezondheidscentrum Haveneiland, waarin verschillende zorg- en hulpverleners werkzaam zijn. Hierdoor was het al mogelijk om patiënten via korte lijnen naar maatschappelijke dienstverlening en participatie door te verwijzen.

Met het project Welzijn op recept wordt de samenwerking tussen formele en informele zorg versterkt. Zo is onlangs het Buurtpunt IJburg geopend. Dit spreekuur, met een laagdrempelige inloop, in hetzelfde gebouw, maakt het voor zorgverleners nog gemakkelijker om patiënten binnen Welzijn op recept door te verwijzen. lees meer

de BuurtBel (Community Care in het Oostelijk Havengebied)

Buurtcoöperatie OHG is een initiatief van, voor en door bewoners in het Oostelijk Havengebied. Doel is om mensen met elkaar in contact te brengen en daardoor de samenhang en het ondernemend vermogen te versterken. Bewoners willen zelf regie voeren op hoe zij wonen, werken en leven in de buurt. Als dit op elkaar aansluit, kan burenhulp daar op een natuurlijke manier inpassen. Voor een zorgvrager is namelijk de benodigde hulp niet opgeknipt in kleine stukjes. Voor aanbieders is dat wel zo. De financiering is zo geregeld, dat een aanbieder voor een bepaald 'product' zorg kan verlenen. Als je hulp nodig hebt, is je leven al vaak niet simpel. Het regelen van je eigen zorg is een zware en soms ondoenlijke taak erbij.
De Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied wil in samenwerking met Leven en Zorg en Civic de zorg anders organiseren. Buurtbewoners hebben de regie en bepalen welke hulp, op welk moment zij nodig hebben. Die hulp kan eenmalig of structureel zijn en bestaan uit burenhulp of professionele ondersteuning. Op afspraak of op afroep. De hulpvraag is altijd leidend. Dit noemen wij De BuurtBel. Uitgangspunt is het vormen van kringen rondom een hulpvrager. lees meer

Welzijn op recept (de Baarsjes/Oud West en Westerpark)

Net als in andere Welzijn op Recept initiatieven gaat dit initiatief om het bevorderen van de verwijzing van huisartsen naar welzijn en informele zorg, in plaats van naar medische zorg bij mensen die met psychosociale klachten bij de huisarts komen. In West is al eerder ervaring opgedaan met Welzijn op Recept. Nu richt ABC Alliantie zich op de samenwerking met informele organisaties om zo enerzijds meer te kunnen verwijzen naar informele zorg, anderzijds een andere doelgroep te bereiken; mensen met niet-Nederlandse achtergrond. lees meer

Thuisbezoeken (Bos en Lommer)

MultiBeL organiseert als bewonersinitiatief al jaren verschillende activiteiten, zoals gezamenlijke maaltijden. MultiBeL heeft in dit initiatief een aantal enthousiaste leden verzameld die bezoeken gaan afleggen aan oudere Surinamers, om te kijken of ze zich goed redden en ze te verleiden mee te doen aan de activiteiten van MultiBeL. ABC Alliantie zet zich vol enthousiasme in om MultiBeL te begeleiden. lees meer

Thuisbezoeken (Centrum-Oost en Centrum-West)

In stadsdeel Centrum komt vrij veel armoede en eenzaamheid voor. Bij ouderen komt dit vaak voort uit het langer zelfstandig thuis wonen. Er gebeurt ook al veel in het Centrum om dit te bestrijden, bijvoorbeeld in de goed lopende wijkzorgnetwerken. Over het algemeen draaien die projecten goed, maar er is een tekort aan vrijwilligers. En de verbinding tussen informele zorg en formele zorg kan beter. lees meer

Welzijn op recept (Centrum-Oost en Centrum-West)

Net als in andere Welzijn op Recept initiatieven gaat dit initiatief om het bevorderen van de verwijzing van huisartsen naar welzijn en informele zorg, in plaats van naar medische zorg bij mensen die met psychische klachten bij de huisarts komen. In het centrum is de specifieke situatie dat bijna alle huisartsen éénpitters zijn, waardoor het bereik soms lastig is. De samenwerking tussen de trekkers van IJsterk en CentraM loopt heel goed.
lees meer

Welzijn op Recept (Geuzenveld-Slotermeer / de Aker-Nieuw Sloten / Slotervaart)

Net als in andere Welzijn op Recept initiatieven gaat dit initiatief om het bevorderen van de verwijzing van huisartsen naar welzijn en informele zorg, in plaats van naar medische zorg bij mensen die met psychische klachten bij de huisarts komen. In dit grote initiatief, in drie wijken, worden kennis en ervaring van SEZO over formele zorg en de kennis en ervaring van Combiwel over welzijnswerk mooi samengebracht. Samen gaan zij op zoek naar nog meer verbinding met andere informele partijen. lees meer

Thuisbezoeken (Osdorp)

Het doel van het thuisbezoeken-initiatief in Osdorp is het verminderen van het aantal mensen dat in een sociaal isolement verkeert. Via huisartsen en andere professionals worden buurtbewoners thuis bezocht. Daarnaast zijn LucasZorg en Betrokken Buren als informele partner betrokken. Zij willen ook bewoners in Osdorp ondersteunen met buurtdiensten en zorg. lees meer

Er zit muziek in Tuindorp (Community Care in Noord-West)

José Arts woont sinds enkele jaren in Amsterdam Noord, in TuttiFrutti-dorp. Toen ze er kwam wonen voelde dat gelijk goed. Ze voelt zich betrokken bij wat er gebeurt in haar buurt. Ze knoopt praatjes aan en heeft in no time een groot netwerk. In dit initiatief werkt zij samen met haar 'clubje'; andere mensen, sommigen uit formele organisaties zoals initiatiefnemer Doras, om het web uit te breiden waardoor er in de wijk meer sociale samenhang ontstaat. lees meer

Nieuwsbrief